Daň z příjmu právnických osob

Způsob zdanění příjmů záleží na právní formě podnikání, kterou si podnikatel zvolí již při zakládání podniku. Fyzická osoba podléhá zdanění dani z příjmu fyzických osob (živnostníci)  a právnická osoba (tedy většina společností) podléhá dani z příjmu právnických osob. Nyní se blíže podíváme na zdanění příjmů u osob právnických, které je upraveno zákonem č. 586/1992 sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Daň z příjmu PO a daňové přiznání PO za rok 2013

Daň z příjmů (právnických, ale i fyzických osob) je daní přímou, tj. je vypočtená z konkrétních příjmů nebo majetku poplatníka.

Daň z příjmu se odvádí finančním úřadům na základě daňového přiznání.

Daň z příjmů právnických osob je upravena v Zákonu o daních z příjmů č. 586/1992 Sb (od § 17).

Pro základní orientaci v pojmech, které se používají v souvislosti s daní z příjmu právnických osob, vám poslouží Slovníček pojmů k daním z příjmů PO.

Poplatníci daně z příjmu právnických osob

Daň z příjmu právnických osob musí platit všechny právnické osoby, tedy i neziskové organizace.

V následujícím přehledu jsou udeveni všechni poplatníci této daně

 • osoby, které nejsou fyzickými osobami,
 • organizační složky státu podle zvláštního právnického předpisu,
 • poplatníci, kteří mají na území České republiky své sídlo nebo místo svého vedení (povinnost se váže na příjmy na území ČR i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí),
 • >poplatníci, kteří nemají sídlo na území České republiky, mají daňovou povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy ze zdrojů na území ČR (v tomto případě se přihlíží k mezinárodním smlouvám, aby nedocházelo ke dvojímu zdanění).

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok nebo hospodářský rok.

Předmět daně z příjmu právnických osob

Předmětem daně z příjmu právnických osob jsou příjmy plynoucí z veškeré činnosti a z nakládání s majetkem. Je důležité se řídit zákonem, protože existují příjmy, které jsou vyňaté z předmětu daně, příjmy osvobozené od daně nebo příjmy, které se do základu daně nezahrnují.

Příjmy vyňaté z předmětu daně z příjmů PO

Následující příjmy, jsou podle zákona vyňaty ze zdanění příjmu právnických osob

 • příjmy získané nabytím akcií (podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů),
 • příjmy získané zděděním nebo darováním nemovitosti, movité věci nebo majetkového práva s výjimkou příjmů z nich plynoucích,
 • příjmy, které plynou z titulu spravedlivého zadostiučinění či smírného urovnání záležitosti přiznaného Evropským soudem pro lidská práva, a to ve výši, kterou je ČR povinna uhradit.

U poplatníků dani z příjmu právnických osob, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, existují i další příjmy vyňaté z předmětu daně. Více informací najdete v § 18 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Příjmy osvobozené od daně z příjmů PO

Od daně z příjmu právnických osob jsou osvobozeny následující příjmy

 • příjmy z provozování taxativně vyjmenovaných ekologických zařízení v roce uvedení do provozu a v pěti následujících zdaňovacích období,
 • úroky z přeplatku na dani, který zavinil správce daně a orgán SSZ, a také z penále od zdravotních pojišťoven,
 • úroky hypotéčních zástavních listů (emitovaných do 1.1.2008).

U poplatníků daně z příjmu právnických osob, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, existují i další příjmy osvobozené od této daně. Více také v § 18 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Příjmy nezahrnované do základu daně z příjmů PO

Existují dva základní příjmy, které si právnická osoba nezahrnuje do daně z příjmu právnických osob

 • částky, které již byly poplatníkem zdaněny podle zákona o daních z příjmů, pokud jsou zahrnuty ve výnosech,
 • příjmy, které tvoří samostatné základy (podíly na zisku s.r.o., přijaté dividendy apod.).

Výpočet základu daně z příjmů PO

Výpočet základu daně z příjmu právnických osob proveďte na základě schématu pro výpočet základu daně z příjmů PO.

Sazba daně z příjmů PO

Sazba daně z příjmu právnických osob činí 19 %. Tato sazba daně se vztahuje na základ daně snížený o položky podle § 34 a § 20 odst. 7 a 8 ZDP, který se zaokrouhluje na celé tisícikoruny dolů.

Sazba daně z příjmů právnických osob činí 5 % ze základu daně u investičního fondu, podílového fondu, zahraničního fondu kolektivního investování, založeného v jiném členském státě Evropské unie, Norsku nebo Islandu.

Sazba daně z příjmů právnických osob činí 5 % u penzijního fondu, fondu penzijní společnosti nebo u instituce penzijního pojištění s výjimkou penzijní společnosti nebo obdobné společnosti obhospodařující fondy obdobné fondům penzijního pojištění. Tato sazba daně se vztahuje na základ daně snížený o položky podle § 34, který se zaokrouhluje na celé tisícikoruny dolů.

Sazba daně z příjmů právnických osob ve výši 15 % se vztahuje na samostatný základ daně podle § 20b zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů.

Pro stanovení daně z příjmů PO se používá sazba daně, která je účinná k prvnímu dni zdaňovacího období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání. Více v § 21 ZDP.

Přiznání k dani z příjmů PO 2014

Stáhněte si tiskopis Daňového přiznání k dani z příjmů PO za rok 2013

Stáhněte si Pokyny k vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů PO za rok 2013

Podání daňového přiznání PO za rok 2013

Daňové přiznání právnických osob za rok 2013 se podává nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období roku 2013.

Poplatníci, kteří mají uloženu povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo kteří využili služeb daňového poradce, podávají daňové přiznání nejpozději do 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období roku 2013.

Na žádost poplatníka může správce daně prodloužit lhůtu pro podání přiznání až o 3 měsíce. V případě, že poplatníkovy příjmy jsou předmětem daně v zahraničí, může správce daně prodloužit lhůtu k podání daňového přiznání na žádost poplatníka až na 10 měsíců po uplynutí zdaňovacího období.

Návod na vyplnění daňového přiznání PO za rok 2013

Pro správné vyplnění daňového přiznání právnické osoby za rok 2013 následujte Pokyny, které jsou výše ke stažení.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Mohlo by vás zajímat ...

Inzerce

Nastartujte se 2020