Rozvaha – přehled o majetku podniku a zdrojích jeho krytí

Rozvaha, nebo-li bilance, vypovídá o tom, kterou součástí vašeho majetku, popř. cizího kapitálu, plánujete financovat vaši podnikatelskou činnost. Rozvaha je nezbytnou součástí účetní závěrky, ale také finančního plánu. Naučte se sestavit rozvahu pro váš podnik.

Rozvaha (bilance)

Rozvaha podává přehled o majetku podniku (aktivech) a zdrojích jeho krytí (pasivech) v peněžním vyjádření k určitému datu (tzv. rozvahovému dni) a umožňuje tak posoudit finanční pozici podniku.

Rozvahu by měl podnikatel sestavovat ideálně několikrát ročně, aby zjistil, jaké druhy majetku a v jakém složení vlastní nebo jaký je poměr mezi vlastním a cizím kapitálem.

Rozvaha je jedním ze základních výkazů účetní závěrky. Obsah, forma a rozsah rozvahy je určena účetními standardy.

Jak sestavit rozvahu (bilanci)

Na to, abyste mohli sestavit rozvahu z údajů, které už máte ve finančním plánu k dispozici, je třeba do plánované rozvahy dopočítat předpokládanou úroveň zásob, krátkodobých pohledávek a závazků. Tyto hodnoty lze odvodit z finančních cílů stanovených v oblasti řízení provozního kapitálu, které vynásobíte plánovanými průměrnými denními tržbami. Postupujete tím způsobem, že nejdříve vypočítáte dobu inkasa/obratu jednotlivých složek provozního kapitálu za předchozí období. Hodnoty, které získáte, představují východisko pro stanovení cílů na následující období.

Pro výpočet hodnot můžete použít vzorce tzv. poměrových ukazatelů

Příklad určení budoucích hodnot provozního kapitálu

Finanční cíle pro provozní kapitál201120122013
Doba inkasa pohledávek (ve dnech)282622
Doba splatnosti krátkodobých závazků (ve dnech)404444
Doba obratu zásob (ve dnech)201918
Plánovaný roční objem tržeb (v Kč)186600021960002413500
Hodnota krátkodobých pohledávek (v Kč)143150156430145640
Hodnota krátkodobých závazků (v Kč)204490264720290920
Hodnota zásob (v Kč)102250120330125620

Ke všem naplánovaným změnám – především pak těm, které se týkají změny platebních podmínek vašich odběratelů – je třeba přistupovat citlivě a mít je podloženy racionálními argumenty. Pokud budete na své dodavatele v zájmu řízení vašeho provozního kapitálu příliš tlačit, může se stát, že jejich nákupní rozhodování tím ovlivníte ve váš neprospěch a půjdou nakupovat jinam.

Výpočtem cílových hodnot zásob, krátkodobých pohledávek a závazků jste spolu s údaji z předchozích výkazů, získali všechny potřebné informace a jste nyní připraveni k sestavení plánované rozvahy.

K ní vám mohou pomoci předpřipravené formuláře, které si můžete stáhnout níže.

Struktura rozvahy (bilance)

Na rozdíl výkazu zisků a ztrát, který zobrazuje hodnoty za určité období, bilance zobrazuje hodnoty platné k určitému okamžiku.

Rozvaha by měla z formálního hlediska obsahovat

 • datum, ke kterému je sestavována,
 • informace o tom, v jaké měně a ve kterých jednotkách je rozvaha sestavena,
 • označení podniku,
 • celkový součet aktiv a pasiv.

{adsense, ca-pub-6453609558237838, 1854752913, 300, 250}

Rozvaha zahrnuje tyto základní položky

Na straně aktiv (dlouhodobý majetek a oběžná aktiva):

 • Aktiva představují majetek podniku.
 • dlouhodobý hmotný majetek,
 • dlouhodobý nehmotný majetek,
 • dlouhodobý finanční majetek,
 • zásoby,
 • pohledávky,
 • peněžní prostředky.

Na straně pasiv (vlastní kapitál a cizí zdroje):

Pasiva představují zdroje, pomocí kterých se kryje majetek podniku (aktiva).

 • základní kapitál,
 • kapitálové fondy,
 • rezervy vlastních zdrojů,
 • výsledek hospodaření minulých let,
 • výsledek hospodaření běžného účetního období,
 • dlouhodobé a krátkodobé závazky jak u vlastních tak u cizích zdrojů,
 • rezervy cizích zdrojů,
 • bankovní úvěry apod.

Správně sestavená rozvaha musí splňovat základní princip bilanční rovnice, tzn. že součet aktiv se musí rovnat součtu pasiv.

Platí, že v každém roce se hodnota vašeho majetku musí rovnat hodnotě vlastního jmění a závazků.

Formulář rozvahy (bilance) ve zjednodušeném rozsahu

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke stažení v PDFRozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke stažení v PDF

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke stažení v XLS

Zdroj: V články byly využity informace ze serveru Podnikajte.sk.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Mohlo by vás zajímat ...

Inzerce

Nastartujte se 2020