Výpočet základu daně z příjmů FO za použití daňové evidence

Základ daně z příjmů FO se u daňové evidence stanovuje rozdílem mezi příjmy a skutečně vynaloženými, daňově uznatelnými výdaji. Čtěte, co vše musí obsahovat daňová evidence v roce 2014.

Výpočet základu daně z příjmů FO pomocí daňové evidence

Pokud se prozatím neorientujete v problematice daní z příjmů FO, doporučujeme vám si nejdříve prostudovat Základní informace o dani z příjmů FO

Daňová evidence

Základ daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti se vedle výdajového paušálu dá stanovit také rozdílem mezi příjmy a výdaji, tj. pomocí daňové evidence (§7b ZDP).

Způsob vedení daňové evidence není upraven žádným zákonným způsobem. Je pouze stanoven její cíl, a to zajistit správné zjištění základu daně z příjmů a její obsah.

Daňová evidence má obsahovat údaje o:

  • příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně,
  • majetku a závazcích.

Daňovým příjmem a výdajem jsou v daňové evidenci peněžní toky uskutečněné za účelem podnikatelské činnosti.

Co se musí evidovat u daňové evidence

Daňová evidence tedy zahrnuje přehled zdanitelných příjmů, nezdanitelných příjmů, zdanitelných výdajů, nezdanitelných výdajů se základním rozdělením na pohyby z pokladny a z banky. Při použití softwaru na zpracování daňové evidence, členění většinou bývá ještě podrobnější.

Daňově uznatelné náklady představují výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů snižující daňový základ stanovení daně z příjmů.

Dále by měla daňová evidence podnikateli poskytovat přehled o stavu a pohybu jeho majetku a závazků. Sem může spadat evidence dlouhodobého majetku, zásob, knihy pohledávek a závazků, evidence rezerv, úvěrů a půjček, mzdová evidence.

Pro zjištění skutečného stavu majetku a závazků třeba k poslednímu dni zdaňovacího období provést zápis v členění na stav:

  • majetku (hmotného majetku a zásob)
  • pohledávek a
  • závazků.

Zjištěné stavy se pak uvedou v daňovém přiznání k dani z příjmu fyzických osob.

Vše je třeba mít doloženo doklady a archivovat je společně s daňovou evidencí. Zákon stanoví poplatníkům povinnost uschovávat daňovou evidenci za všechna zdaňovací období, pro která neskončila lhůta pro vyměření daně.

Lhůta činí 3 roky a začíná běžet dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového přiznání.

Příklad daňové evidence

Příklad daňové evidence

Jak jinak se dají uplatnit výdaje OSVČ?

Pokud nechcete nebo nedokážete doložit výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu pomocí daňové evidence, můžete uplatnit paušální výdaje procentem z příjmů.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Mohlo by vás zajímat ...

Inzerce

Nastartujte se 2020