Seznam živností – živnosti vázané

Článek poskytuje přehled o živnostech vázaných. Může posloužit jako prostředek pro základní seznámení se s obory, pro které je v České republice vyžadováno na základě živnostenského zákona se prokázat příslušnou kvalifikací.


Seznam živností vázaných

provozování živnosti vázaných musíte doložit požadované vzdělání.

Přečtěte si, jaké konkrétní podmínky musíte splňovat pro založení vázené živnosti.

Seznam vázaných živností

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
 • Geologické práce
 • Zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků
 • Výroba a zpracování paliv a maziv
 • Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
 • Výroba a opravy sériově zhotovovaných
 1. protéz,
 2. trupových ortéz,
 3. končetinových ortéz,
 4. měkkých bandáží
 • Oční optika
 • Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
 • Projektová činnost ve výstavbě
 • Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • Nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty
 • Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy
 • Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
 • Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách
 • Oceňování majetku pro:
 1. věci movité
 2. věci nemovité
 3. nehmotný majetek
 4. finanční majetek
 5. podnik
 • Výkon zeměměřických činností
 • Zpracování návrhu katalogizačních dat
 • Měření znečišťujících a pachových látek, ověřování množství emisí skleníkových plynů a zpracování rozptylových studií
 • Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu
 • Restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejich částmi, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty
 • Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace
 1. bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech,
 2. v potravinářských nebo zemědělských provozech,
 3. toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech.
 • Průvodcovská činnost horská
 • Vodní záchranářská služba
 • Technicko – organizační činnost v oblasti požární ochrany
 • Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb
 • Provozování autoškoly
 • Pořádání kurzů k získání znalostí k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace
 • Péče o dítě do tří let věku v denním režimu
 • Psychologické poradenství a diagnostika
 • Drezúra zvířat
 • Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže
 • Masérské, rekondiční a regenerační služby
 • Provozování solárií

Popis konkrétních podnikatelských činností, které spadají pod živnosti vázané a vymezení požadavků na odbornou zůsobilost pro jednotlivé vázené živnosti naleznete v Příloze č. 2 Živnostenského zákona.

Nenašli jste v seznamu živností vázaných svou podnikatelskou činnost? Pravděpodobně spadá do jiných typů živností.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Mohlo by vás zajímat ...

Inzerce

Nastartujte se 2020